Platformy

BlackBull Markets vám poskytuje
světoznámé obchodní platformy
abyste mohli obchodovat tak, jak chcete.
Virtuální privátní servery
VPS obchodováníNYC serveryBeeksFX

O nás

Based out of Auckland, New Zealand, we bring an institutional trading experience to the retail market.

Soulad

Soulad s právními předpisy

BlackBull Markets je společnost registrovaná a zapsaná na Novém Zélandu. Jsme registrováni v registru poskytovatelů finančních služeb (FSPR) a jsme členem schématu řešení sporů Financial Services Complaints Limited (FSCL).

Nadto udržujeme přísnou politiku proti praní špinavých peněz (AML) / proti financování terorismu (CFT); abychom zajistili, že naše zprostředkování bude fungovat nadstandardně a eticky ve všech obchodních praktikách.

Neustále se snažíme prosazovat vysoké standardy dodržování předpisů v BlackBull Markets. Věříme, že to pomůže zajistit transparentnost vůči klientům.

Novozélandská obchodní kultura má vysoký standard chování a provozní standardy, které jako novozélandská společnost vášnivě dodržujeme. Dobře vytvořený rámec dohledu, který aktivně chrání obchodníky a diktuje kroky poskytovatelů služeb je zásadní pro každou finanční společnost na Novém Zélandu.

Začlenění

BlackBull Markets je obchodní název: Black Bull Group Limited, společnost s ručením omezeným registrovaná na Novém Zélandu.

 • Novozélandské číslo společnosti: 5463921

Většinu našeho vrcholového vedení tvoří občané a obyvatelé Nového Zélandu a provozovna společnosti sídlí v hlavním sídle města Auckland.

Firemní spisy a audity jsou každoročně předkládány Úřadu pro společnosti NZ. Mnohé z těchto informací jsou veřejně dostupné a spadají pod dohled právního orgánu.

Registrace finančních služeb

Jako firma a společnost nabízející finanční produkty na Novém Zélandu jsme registrováni v registru poskytovatelů finančních služeb (FSPR).

 • Číslo registru poskytovatelů finančních služeb (FSPR):FSP403326

To splňuje několik cílů:

 • Zvyšuje transparentnost pro klienty, kteří si mohou tyto veřejné informace zobrazit
 • Poskytuje klientům elektronický registr k prohlížení informací o společnostech FSP
 • APomáhá Novému Zélandu plnit jeho mezinárodní závazky v oblasti AML/CFT

Chcete-li se zaregistrovat jako FSPR, musí žadatelé projít prověrkou trestní minulosti. Musí také mít bydliště na Novém Zélandu jako místo podnikání.

Boj proti praní špinavých peněz / proti financování terorismu (AML/CFT)

Jakožto reportující entita AML/CFT na Novém Zélandu jsme ze zákona povinni hlásit naše praktiky a zásady AML/CFT u FMA, jednoho ze tří vládou jmenovaných orgánů dohledu. Spadáme pod novozélandský zákon AML/CFT (2009) a všechny naše zásady se snaží tyto požadavky splnit.

Abychom zůstali v souladu se všemi postupy dodržování předpisů, podstupujeme pravidelné audity a revize AML/CFT ze strany nezávislých společností. Také se účastníme a poskytujeme profesionální školení pro náš tým, abychom pochopili a mohli zavést vhodné postupy, které se od nás očekávají.

Všechny klientské transakce jsou monitorovány naším týmem v trvalé snaze dodržet náš závazek udržovat proaktivní systém AML/CFT

Schéma řešení sporů

Všechny společnosti registrované u FSPR musí být členy nezávislého systému řešení sporů. Tato služba poskytuje spotřebitelům a účastníkům služby pro řešení stížností nebo sporů mezi oběma stranami nestranným a nezávislým způsobem.

 • Black Bull Group Limited je členem systému řešení sporů Financial Services Complaints Limited (FSCL).
 • Číslo účastníka FSCL: 5623
 • Zdarma pro naše zákazníky
 • Oficiální politika

BlackBull Markets jsou pravidelnými účastníky akcí FSCL ve snaze podporovat a implementovat lepší postupy řešení sporů pro naše klienty. Věříme, že to pomůže vybudovat zdravý a transparentní vztah s vámi všemi.

.

Zabezpečení klientských prostředků

Bezpečnost a dostupnost vašich prostředků je pro nás v BlackBull Markets nanejvýš důležitá.

Úvěrové ratingy (k 23. srpnu 2017):

 • Standard & Poors: AA-
 • Fitch: A+
 • Moody’s: A1

Většinu našeho vrcholového vedení tvoří občané a obyvatelé Nového Zélandu a provozovna společnosti sídlí v hlavním sídle města Auckland.

Firemní spisy a audity jsou každoročně předkládány Úřadu pro společnosti NZ. Mnohé z těchto informací jsou veřejně dostupné a spadají pod dohled právního orgánu.

Soukromí

aše osobní údaje a právo na soukromí jsou dodržovány a chráněny našimi Zásadami ochrany osobních údajů a zákonnými povinnostmi. Klientské informace nebudou za žádných okolností prodávány ani sdíleny s jinými stranami, kromě těch, které jsou uvedeny v Zásadách

Kromě našich zákonných požadavků věříme, že je to naše povinnost; abychom zachovali maximální bezpečnost a ochranu vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty. Jako takové byly zavedeny zásady a elektronická ochranná opatření, aby byly údaje o spotřebiteli přísně chráněny.

Klientské aplikace

BlackBull Markets má globální klientelu a obchodníky z celého světa. V rámci našeho celosvětového dosahu je také naší odpovědností zajistit, aby naše služby byly využívány transparentně a zodpovědně.

BlackBull Markets si jako takový vyhrazuje právo rozhodnout, zda přijme nebo zamítne jakoukoli klientskou žádost. Všechny žádosti budou posouzeny naším týmem pro dodržování předpisů a za účelem schválení žádosti mohou být od žadatelů požadovány další informace.

BlackBull Markets nepřijme klienty:

 • Ze zemí, na které se vztahují sankce OFAC.
 • Ze Spojených států amerických (USA)
 •  Z jakékoli jiné země nebo místa, které náš tým pro dodržování předpisů považuje za příliš rizikové

Máte-li jakékoli dotazy týkající se některé z výše uvedených sekcí Compliance, neváhejte kontaktovat náš přátelský tým. Rádi vám zodpovíme jakékoli dotazy týkající se našeho programu a zásad dodržování předpisů.

Compliance

BBG Limited trading as BlackBull Markets is limited liability company incorporated and registered under the laws of Seychelles, with company number 857010-1 and a registered address at JUC Building, Office F7B, Providence Zone 18, Mahe, Seychelles. The Company is authorized and regulated by the Financial Services Authority in Seychelles (“FSA”) under license number SD045 for the provision of investment services.
To complement this, we maintain a strict Anti-Money Laundering (AML) / Counter Financing of Terrorism (CFT) policy; to ensure our Brokerage runs above-board and ethically across all business practices.
We constantly strive to uphold high standards of compliance at BlackBull Markets. It is our belief that this helps provide transparency with clients.
BlackBull Markets’ business culture has a high standard of conduct and operational standards that, as a company, we passionately adhere to. A well-constructed supervisory framework which actively protects traders and dictates service provider actions; is quintessential for any financial company.

Incorporation

BlackBull Markets is also registered under the company name Black Bull Group Limited, a limited liability company incorporated in New Zealand.

 • New Zealand Company Number: 5463921

Most of our senior management are New Zealand citizens and residents, and company operations are based in the Auckland city Head Office.

Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT)

As an AML/CFT Reporting Entity in Seychelles, we are legally obligated to report our AML/CFT practices and policies to the FSA.  We fall under the Seychelles AML/CFT Act (2020), and our policies all seek to meet these requirements.

 • To remain above board on all compliance practices, we undergo periodic AML/CFT audits and revisions from independent companies. We also attend and provide professional training for our team so that we understand and can implement the appropriate practices expected of us.
 • All client transactions are monitored by our team in an ongoing effort to uphold our commitment to maintaining a proactive AML/CFT system.

Dispute Resolution

The Compliance Officer shall be responsible for handling Client complaints, except in the case where the complaint involves the Compliance Officer, whereby the complaint shall be handled by the Representative Office and you may register a complaint using any of the following options:
Email: compliance@blackbull.com
Postal Address: BBG Limited, JUC Building, Office F7B, Providence Zone 18, Mahe, Seychelles.

In the case when the complainant is still not satisfied with the Company’s final response, then the complainant can refer the complaint, with a copy of the Company’s final response, to the Financial Services Authority (FSA) in Seychelles for further examination.

The contact details for the Financial Services Authority (FSA) in Seychelles are as follows:

Address: P.O. Box 991, Bois de Rose Avenue, Roche Caiman Victoria, Mahe, Seychelles

Phone: +(248) 438 08 00

Fax: +(248) 438 08 88

Website: https://fsaseychelles.sc/index.php/contact-us

Security of Client Funds

Your fund’s security and accessibility is of the utmost importance to us at BlackBull Markets. As such, we are proud to use ANZ Bank as our banking partner. ANZ Bank is one of the leading banks in the Australasia region and maintains a global presence in Europe, the Pacific, USA and Asia.

Credit Ratings (as of 10th of June 2022):

 • Standard & Poors: AA-
 • Fitch: A+
 • Moody’s: A1

Most of our senior management are New Zealand citizens and residents, and company operations are based in the Auckland city Head Office.

Company files and Audits are submitted every year to the NZ Companies Office. Much of this information is publicly available and falls under legal body oversight.

Privacy

Your private information and right to privacy are protected and upheld by our Privacy Policy  and legal obligations. Client information will not be sold or shared with other parties under any circumstances, aside from those listed within the Policy.

In addition to our legal requirements, we believe it is our duty; to maintain the utmost security and protection of your personal details, as provided to us. As such, policy and electronic safeguards have been put in place so that consumer details are rigorously protected.

Client Applications

BlackBull Markets has a global clientele base and traders from around the world. As part of our global outreach, it is also our responsibility to ensure our services are used transparently and responsibly.

As such, BlackBull Markets reserves the right to decide whether to accept or deny any client application. All applications will be considered by our Compliance Team, and further information may be requested from applicants in order to approve an application.

BlackBull Markets will not accept clients:

 • From OFAC sanctioned countries
 • From Canada and the United States of America (USA)
 • From any other country or location deemed too risky by our Compliance team

Should you have any questions about any of the Compliance sections above, please do not hesitate to contact our friendly team. We would be more than happy to answer any questions you have about our Compliance programme and policies.

připojte se nyní